Personuppgiftsansvarig

Nya Kompisbyrån är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är:

Nya Kompisbyrån, org nr 802491-8990

Adress: Slakthusplan 3
121 62 Stockholm

Kontaktperson: Mardin Baban, 079-337 56 97, mardin@nyakompisbyran.se

Nya Kompisbyrån använder dina personuppgifter i följande syften:

1. Nya Kompisbyrån använder de personuppgifter som du har lämnat om dig själv för att matcha ihop dig med en annan av våra användare, exempelvis en fikakompis eller en digitalkompis. I detta ingår att vi presenterar deltagare som vi har matchat ihop för varandra med namn.

2. Vi kan också komma att bjuda in dig till Nya Kompisbyråns aktiviteter eller ge dig erbjudanden.

3. Efter en kompismatchning kommer vi att kontakta dig för att fråga hur mötet var.

4. Informationen används också för att kunna besvara frågor, driva och förbättra vår webbplats och program.

5. Dina personuppgifter kan delas med andra aktörer om det krävs för att Nya Kompisbyrån ska kvalificera sig för stöd eller bidrag. Detta kan gälla offentliga organ eller privata företag som sponsrar Nya Kompisbyråns verksamhet. Dessa andra aktörer har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter till marknadsföring eller till något annat än för att undersöka att vår verksamhet når upp till deras krav.

6. Dina personuppgifter kan även komma att delas med Uppsala universitet för utvärderings- och forskningssyfte. I samband med detta kan Uppsala universitet även begära in ytterligare personuppgifter från SCB. Uppgifterna kommer alltid att vara helt anonyma vid publikation. Uppsala universitet är personuppgiftsansvariga för behandlingen i utvärderings- och forskningssyfte.

7. Utöver detta måste Nya Kompisbyrån lämna vidare dina uppgifter om det framgår av lag att vi måste det.

 

Samtycke

  • För att kunna tillhandahålla tjänsten behöver vi ditt samtycke för att behandla personuppgifter om dig såsom namn, ålder, personnummer/samordningsnummer (gäller bara ny svensk), telefonnummer, e-postadress, kön, bostadskommun, IP-adress, bilder, ursprungsland och uppgift om inskrivning hos Arbetsförmedlingen (gäller bara ny svensk).
  • Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta [Nya Kompisbyrån] på e-postadressen kontakt@nyakompisbyran.se. OBS dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, ett s.k. registerutdrag, eller för att begära rättelse eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att framställa klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om detta hittar du här.

Dina personuppgifter förs inte över till tredje land (det vill säga land utanför EU/EES).

Om du vill avregistrera dig, skicka ett e-mail till kontakt@nyakompisbyran.se. Nya Kompisbyrån tar då bort dina uppgifter.

Lagring av personuppgifter

Om du har blivit matchad eller blivit matchningsbar men ingen matchning skett tas dina uppgifter bort efter ett (1) år. Om de uppgifter du har lämnat inte är korrekta eller fullständiga får du ett påminnelsemail från oss. Om du ej anger korrekta och/eller fullständiga uppgifter tas dina uppgifter bort efter tre (3) månader.

Vi kontaktar dig efter mötet för att få veta hur du tyckte att det var. Om ni tyckte att det var kul får ni gärna fortsätta ses.

För deltagare i projektet "Care for Ukraine"

I projektet “Care for Ukraine” är en extern IT-leverantör personuppgiftsbiträde. Det innebär att personuppgifter till dig som anmäler dig i projektet “Care for Ukraine” hanteras, förutom av Nya Kompisbyrån, även av Kople som är leverantör av det anmälnings- och matchningssystem vi använder för det specifika projektet.

Information till forskningspersonerna

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt som heter ”Hur påverkas sociala och ekonomiska utfall av ökad kontakt mellan nya och etablerade svenskar?” I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Nya Kompisbyrån och Uppsala universitet. Syftet är att undersöka hur deltagare i Nya Kompisbyråns verksamhet påverkas ekonomiskt, socialt och värderingsmässigt. Utvärderingen kommer också att ligga till grund för ny forskning om integration i Sverige. Vi tillfrågar dig för att du anmält intresse på Nya Kompisbyråns hemsida. Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Som deltagare i forskningsprojektet kommer du att få fyra enkätundersökningar från Uppsala universitet skickade till dig via e-post eller telefon. Enkäterna besvaras online och varje enkät tar ca 15 minuter att besvara. Enkäterna innehåller frågor om ditt kontaktnät, din ekonomi, din utbildning, ditt boende, samt dina uppfattningar och värderingar i frågor om tillit till andra svenskar, individualism, huruvida nya svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden, och huruvida det är tur eller hårt arbete som gör att man lyckas i livet. Då det är många som vill delta i Nya Kompisbyråns verksamhet men det tyvärr inte finns möjlighet att matcha alla personer kommer lotten i vissa fall att få avgöra vem av två personer som blir matchad.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Utöver enkätundersökningar kommer registerdata med information om t.ex. bostad, familjeställning, sysselsättning, inkomst, användning av socialförsäkringssystem, utbildning, födelseland, medborgarskapsland, och grund för bosättning att samlas in från Statistiska Centralbyrån (SCB). Dina uppgifter kommer att analyseras helt anonymt. Alla personuppgifter kommer att tas bort innan materialet analyseras och ingen individ kan identifieras av forskarna. SCB har tillgång till dina personuppgifter under en begränsad period som behövs för att säkerställa forskningens kvalitet, dock senast till den 31 december 2025. Uppsala universitet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen (GDPR). Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Mounir Karadja, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, mounir.karadja@nek.uu.se, 018-471 51 33. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Om du önskar ta del av dina individuella data respektive resultatet av hela studien kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Ansvarig för studien är

Mounir Karadja, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, mounir.karadja@nek.uu.se, 018-471 51 33.

Andra policydokument

Jobbar du på Nya Kompisbyrån eller är av annan anledning intresserad av hur vi reglerar vår arbetsmiljö? Nedan hittar du vår Jämställdhetspolicy, stadgar, samt Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier:

Jämställdhet och mångfaldspolicy

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Stadgar