ተዳሎ ተቀረብ ጋል ኣንስተይቲ 

 ተዳሎ ፡ ተቀረብ ፡ ጋል ኣንስተይቲ ዝተባሃለ ንጋል ኣንስተይቲ ካብ ሽወደን ወጻኢ ዝተወልደት ኣብ ጉዳይ ስራሕ ምርካብን ዝሕግዝ ፕሮጀክት ’ዩ ። 

ተዳሎ ተቀረብ ጋል ኣንስተይቲ ስለስተ ክፋል አለዎ። ስልጠና ኣብ ፎልክዩኒቨርሽተት (folkuniversitet), ሓቤረታን መምሪሒን መደብ ከምኡውን 2 ግዜ መዘነዊ ርክብ ይጥቃልል። 

እዚ ፕሮጀክቲ ኣብ ሽወደን ከመይ ጌርኪ ስራሕ ከምእትፍትሺ ብዝብል ስልጣና ይጅምር። ብምቅጽል ክስብ ዝስማመዓኪ ስራሕ እትረክቢ እትሕግዘኪ ሓንቲ ኣማኻሪት ስብ ኣላቲኪ። 

እዚ ኘሮጀክቲ ደማ ኣብ ስቶኮሆልም ይቲቦሪ ኦብሳላ ሱንዱስፉል ይትግበር። 

ቀዳማይ ስልጠና አብ መስከረም 2021 ክጅምር እዩ ንኣደ ቆልዑ ኣብ ግምት ዝእቱ ከምኡውን ናይ ቃንቋ ተርጓማይ ዝሕግዝ ኣሎ።

ናይ ክእለትን ሞያ ኘሮግራም:-

ኣብዚ መድብ ብዛዕባ ስራሕ ምርካብን ኩነታት ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ሽወደን ኣፍልጦ ክትህለወኪ ብዕለኪ ስራሕ ክትፈትሺ ክትረኽቢ ዝዓለመ እዩ እዚ መድብ ስልጠና ድማ ሚሽታዊ ኮይኑ 5 ግዜ ደማ ረክባት አለዎ። ነፍሱ ወከፎ ረክብ ደማ ናይ 2 ሳዓት እየን። እዚ መደብ ብክእላ ካብ ፎልክዩኒቨርሽተት (Folkuniversitetet) ዝወሃብ ስልጠና እዩ   ዕላማን ሾቶ

 

  • ኣነን ናይ ገዛ ርእስይ ዕላማን ሽቶን 
  • ኩነታት ስራሕን ንግድን ኣብ ሽወደን  
  • CV ናይ ገዛእርእስኪ ዳብዳቤ 
  • ናይ ስራሕ ቃል መሕተት ለሚምድ 
  • ናብ መጽኢ ጐዕዞ 

 

ኣብ ንፍሲ ወከፎ ረክብ ምስ ሓንቲ ናይ ስራሕ መሓዘ ኮይኪ ናይ መዓልታዊ ሾቶ ትዘራርቡ።  ናይ ስራሕ መሓዘካ ስራሕ እትረክቢ እትሕግዘኪ ኢያ።

ኣማኻሪት ፕሮግራም 

 

ኣብዚ ምድብዚ ብቅጣሊ ክሳብ ዝስማመዓኪ ስራሕ ወይ ትምህርቲ እትርክቢ ምስ ሓንቲ ኣማኻሪት ክትራኽቢ ኢኺ። ንሳ ድማ ናይ ውልቃ ተመክሮን ርክብን ክትክፋፍለኪ ኢያ።

መዘነዊ ርክብ

ክልት ግዘ ናይ መዘነዊ ርክብ ዕድል ክህሉ ኢዩ። ኣብዚ ርክብዚ ብዛዕባ ዝተፈላሉ ሞያታትን ትምህርትን ከምኡውን ሁሉ ተራ ጋል ኣንስተይቲ ርክብ ክኻወን ኢዩ።

ተሳታፊ፡ 

ኣብ ተዳሎ ተቀረብ ጋል ኣንስተይቲ ክሳተፍ ዝኽእል: –  

ጋል ኣንስተይቲ 

ዕድሚኺ ካብ 18 ክሳብ 64

ኣብ ካልኧ ዓዲ ዝተወለድት

ልዕሊ 12 ወርሒ ስራሕ ኣልቦ

ድላይት ስራሕ ክትኽወን ኣልዋ

 

ክትምስግቢ እንት ድሊኺ ብዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቂሱ ዘሎ ሊንክ ኣቲኺ ትምስግቢ።

ዝኾነ ሕቶ እንተሎ ንቲ ሓላፊ ዞባዊ ጨንፍር ተወክሲ


Stockholm och Uppsala:

linnea@nyakompisbyran.se

 

Göteborg

evelina@nyakompisbyran.se

 

Sundsvall:

nina@nyakompisbyran.se

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår 2020-2022.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.