klara, färdiga, kvinna حاضر، آماده، خانم یا

یک پروژه است برای خانم هایی که در یک کشور دیگر به جز سوئد به دنیا klara, färdiga, kvinna حاضر، آماده، خانم یا

.آمده اند و نیاز به کمک و حمایت برای پیدا کردن کار ( شغل ) در سوئد دارند

 یک برنامه پشتیبان ,folkuniversitetet شامل سه بخش ، یک آموزش در klara, färdiga, kvinna حاضر، آماده، خانم با

.و دو جلسه بازدید جایزه

این پروژه با یک آموزش در رابطه با درخواست کار در سوئد شروع می شود. پس از آموزش، شما یک پشتیبان یا مربی خانم

 .داشت که شما را برای رسیدن به اهدافتان و نزدیک شدن به یک شغل حمایت می کند

 

.این پروژه در شهرهای استکهلم، یوتوبوری، اوپسالا و سوندس وال هست

پرستار کودک و حمایت زبان در زمان آموزش هم وجود دارد و این به این معنی است که شما در طول آموزش میتوانید کودکتان

.را با خودتان بیاورید و یک پرستار کودک از کودک شما نگهداری می کند

:محتوا

برنامه مهارت ها: 

برنامه مهارت ها یک آموزشی است که در آن جا شما می توانید اطلاعات بیشتری درباره بازار کار سوئد، درخواست کار در

سوئد و ایجاد هدف های خودتان در جستجوی کار، دریافت کنید. این آموزش در زمان عصر انجام می شود و شامل پنج جلسه

.برگزار می شود folkuniversitetet دو ساعتی می باشد. این آموزش توسط مسئول حلقه ی آموزشی در محل

: موضوع جلسات به این صورت است که

من واهداف من

بازار کار سوئد

رزومه کاری و نامه شخصی

آموزش و تمرین مصاحبه ی کاری

راه پیش رو

  مطابقت داده می شوید و شما با هم دیگر در مورد موضوع جلسه بحث و Jobb Kompis در هر جلسه شما با یک شخص

.یک خانم تشویق کننده و هم صحبت شما است که شما را در جستجوی کار حمایت می کند Jobb Kompis. گفتگو می کنید

برنامه پشتیبان

در برنامه پشتیبان شما یک مشاور یا پشتیبان خانم خواهید داشت که تجربیات و ارتباطات خودش را با شما به اشتراک می

گذارد. شما و مربی یا  پشتیبان در مدت شش ماه با هم دیگر کار می کنید بخاطر اینکه شما بتوانید به اهدافتان برسید و یک شغل

.پیدا کنید یا شروع به تحصیل کنید

بازدیدهای جایزه

به شما دو جلسه بازدید جایزه ارائه یا پیشنهاد داده می شود که در مورد شغل های مختلف و مسیر های آموزش و اینکه امروز

.یک خانم شاغل چگونه است

شرکت کننده:

: باید Klara, färdiga, kvinna برای شرکت در حاضر، آماده، خانم یا

.شما خودتان را به عنوان خانم معرفی کنید

.سن شما بین ۱۸-۶۵ باشد

.در خارج از سوئد متولد شده باشید

۱۲

.ماه بدون کار باشید

.می خواهید که کاری پیدا کنید

 :خودتان را در اینجا ثبت نام کنید

در صورت داشتن هرگونه سوالی با مدیر زیر پروژه ی محل خود تماس بگیرید: 

 

linnea@nyakompisbyran.se:استکهلم و اوپسالا

 

evelina@nyakompisbyran.se :یوتوبوری

 

nina@nyakompisbyran.se :سوندسوال

 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår 2020-2022.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av våra senaste nyheter

Copyright © 2021 Nya Kompisbyrån | All rights reserved.